top of page

Podmienky platné od 1.9.2019

 1. Platobné podmienky

  • Tenisová škola

členský, respektíve tréningový poplatok (cenník viď. www.tenisvtc.com, info o presnej sume telefonicky, mailom, ktorý nahlásil rodič pri podpise prihlášky, alebo ústne po podpise prihlášky) pre každé dieťa treba uhradiť do 5. dňa v mesiaci za aktuálny mesiac (platí sa teda vopred, napr. za mesiac september je treba uhradiť poplatok do 5.9., za október do 5.10. atď.) 

 • Tenisová akadémia

do 7 dní od odoslania výpočtu platby za tréningy mailom,

 • výška poplatku závisí od objemu tréningov, t.j. počet kurtov, počet trénerov, počet hráčov, dĺžka hracieho času v letnej alebo zimnej sezóne.

  • platby treba posielať na účet SLSP SK4809000000000181402040, pričom do poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa, zaradenie a mesiac, za ktorý sa platí, resp. účel platby  

(napr. Peter Novák, TŠ (tenisová škola) alebo TA (tenisová akadémia) – tréningy november 2019, nedoplatok marec atď..)

 • neplatiči budú prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky vyzvaní uhradiť nedoplatky. Ak ani po upozornení nebudú nedoplatky uhradené, zákonný zástupca bude informovaný o prerušení tréningov dieťaťa až do zaplatenia nedoplatkov.

 1. Podmienky platby v prípade vynechania niekoľkých tréningov

  • TŠ (tenisová škola) - vzhľadom na rozpočet klubu na každý mesiac nie je možné robiť úľavy na poplatkoch v prípade vynechania niekoľkých tréningov z dôvodu choroby, cestovania alebo neprítomnosti z iných dôvodov. Tréningy si je možné po dohode nahradiť, ak bolo dieťa minimálne 24 hodín vopred odhlásené.

  • Pri dlhodobých závažných dôvodoch (choroba, zranenie) je možné po dohode čiastočné alebo úplné odpustenie tréningových poplatkov

  • TA (tenisová akadémia) - odhlasovanie z tréningov je možné najneskôr 24 hod. pred tréningom, inak bude tréning riadne zaúčtovaný

 2. Tréningy počas letných prázdnin

 • TŠ - nezávodní hráči majú počas letných prázdnin tréningové časy upravené a účtované podľa skutočnej účasti na tréningu. Záujem o trénovanie zisťujeme vopred a rozvrh tréningov včas oznámime.

 • TA - tréningové časy závodných hráčov sa upravia po dohode s trénerom

 1. Odhlásenie Vášho dieťaťa z klubu

Ak sa rozhodnete odhlásiť svoje dieťa z klubu VTC, treba tak urobiť do konca mesiaca, za ktorý ste uhradili poplatky.

 1. Komunikácia tréner – rodič - dieťa

Ak máte akékoľvek otázky, prosím neváhajte nás kontaktovať, lebo len dostatočná komunikácia môže predísť prípadným nedorozumeniam.

Taktiež budeme radi, ak sa budete pravidelne zúčastňovať schôdzí Tenisového klubu Pezinok, kde môžete najlepšie pochopiť fungovanie nášho klubu a vstupovať do diskusií. Naše schôdze sa konajú 2-krát za rok, a to obyčajne vo februári a v septembri. O ich presnom dátume a mieste konania sa vždy včas dozviete.

bottom of page